Prijímame online platby

Logá kreditných kariet

Kontakt

0905 457 013

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode www.ekzemyprirodou.sk a upravujú vzťahy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že sa so všeobecnými obchodnými podmienkami  zoznámil, a že ich akceptuje.

 

Predávajúci a prevádzkovateľ:

Matúš Leginus

Krivá 259

027 55

IČO: 50 655 426

Zapísaný v živnostenskom registri OU—DK-OZP-2016/009087-2

č. živnostenského registra 530-11604

tel: 0905 457 013

e-mail:mail@ekzemyprirodou.sk

 

Kupujúci:

Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim ako odberateľ produktov od predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu www.ekzemyprirodou.sk.

 

2. Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

O prijatí objednávky je kupujúci automaticky informovaný elektronickou poštou -  e-mailom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, bezodkladne informujeme kupujúceho o predpokladanom termíne dodania.

V prípade, že po odoslaní objednávky nedostanekupujúci automaticky generovaný potvrdzujúci e-mail, kontaktujte nás prosím na adrese  mail@ekzemyprirodou.sk.

Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v prípade, že sa tovar už  nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu kúpnej zmluvy nedôjde. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku a odstúpiť od zmluvy, ak v prípade platby vopred na účet predávajúceho nebola uhradená plná suma do 7 dní od potvrdenia objednávky predávajúcim.

Odstúpenie od zmluvy

Podľa §7 Zákona č. 102/2014  Z.z. O ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim alebo ním určenou treťou osobou. Kupujúci je povinný oboznámiť o tejto skutočnosti predávajúceho prostredníctvom doručenia podpísaného vyplneného vzorového formuláru, text ktorého je uvedený v závere všeobecných obchodných podmienok.  

Odstúpiť od zmluvy je možné za podmienok, že tovar nie je poškodený, je v pôvodnom nepoškodenom obale, nie je použitý, je kompletný vrátane príbalovej informácie. V prípade, ak kupujúci výrobok už použil, nie je možné uplatniť odstúpenie od zmluvy, nakoľko daný výrobok nie je možné ponúknuť inej osobe z hygienických dôvodov.

Kupujúci tovar následne na svoje náklady zašle spolu s dokladom o kúpe  späť na adresu predávajúceho. Tovar odporúčame zasielať ako poistený, nakoľko neručíme za  jeho prípadnú stratu alebo poškodenie na ceste späť. Zásielky na dobierku neakceptujeme.

Objednávka, ktorá nebola zrušená podľa týchto všeobecných obchodných podmienok, resp. zákonným spôsobom je záväzná a kupujúci je povinný ju prevziať podľa §588 Občianskeho zákonníka 40/1964 Zb. V prípade, že kupujúci zásielku neprevezme, bude predávajúci od kupujúceho požadovať náhradu sumy nákladov spojených s expedíciou tovaru.  

Reklamácie, sťažnosti, podnety

Kupujúci môže podať svoju reklamáciu, sťažnosť alebo podnet osobne na adrese predávajúceho, listom alebo e-mailom, uvedenej vo všeobecných ustanoveniach týchto všeobecných obchodných podmienok.

Kupujúci má právo podať reklamáciu v zákonom stanovenej lehote, t.j. 24 mesiacov, resp. do doby expirácie vyznačenej na výrobku .  Záruka začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim.

Kupujúci sa zaväzuje tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Prípadné vady je potrebné ihneď, najneskôr však do 48 hodín nahlásiť.

Pre uplatnenie reklamácie na kvalitu a obsah je potrebné zaslať predmet reklamácie v pôvodnom obale na adresu sídla predávajúceho spolu s dokladom o kúpe (faktúrou).  Tovar odporúčame zasielať ako poistený, nakoľko neručíme za  jeho prípadnú stratu alebo poškodenie na ceste späť. Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru v súlade s § 622 a 623 Občianskeho zákonníka.

Za vadu nemožno považovať zmenu (vlastnosti) tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku prirodzených zmien zložiek a materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia užívateľom či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 dní od začatia reklamačného konania, t.j. prevzatia tovaru a o výsledku reklamačného konania informovať kupujúceho a to buď emailom alebo telefonicky.

Vylúčenie zodpovednosti

Predávajúci nezodpovedá za škody na predmete kúpy, ako aj za oneskorené dodanie spôsobené prepravcom. V prípade zistenia poškodenia prepravného obalu tovaru dopravcom, poštou, odporúčame zásielku neprebrať. Kupujúcemu bude zaslaná nová zásielka.

Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie tovaru ak objednávateľ uviedol nesprávnu adresu dodania, telefónne číslo alebo sa v čase plánovaného dodania predmetu kúpy nezdržiaval na adrese kam požadoval jeho dodanie.

Predávajúci nezodpovedá za skazenie tovaru pokiaľ nebol skladovaný v súlade s podmienkami uvedenými výrobcom, alebo odporúčaniami predávajúceho.

Predávajúci nezodpovedá za prípadné zhoršenie zdravotného stavu alebo stavu pokožky kupujúceho, nakoľko kupujúci je o všetkých zložkách výrobku informovaný a je poučený o odporúčanom postupe aplikácie výrobku pre alergikov.

 

3. Cena

Ceny výrobkov ako aj ceny dopravy sú uvedené vrátane DPH.

 

4. Úhrada za tovar

Za tovar je možné zaplatiť  vopred na účet predávajúceho IBAN: SK69 8330 0000 0026 0113 7853,  alebo uhradením dobierky pri prevzatí tovaru na pošte. V prípade, že pri platbe vopred nie je uhradená celá suma za objednávku do 7 dní, objednávka bude zrušená.

 

5. Doprava

Osobný odber

Osobný odber je možný po dohode s predávajúcim na adrese Matúš Leginus, Krivá 259, 027 55, prípadne na trase do Trstenej.

Slovenská pošta

Tovar je zasielaný ako  doporučená alebo poistená listová zásielka, resp. balík 2. triedy.  V prípade iného spôsobu doručenia (napr. 1. triedou, do zahraničia ...) bude výška poštovného predmetom dohody medzi kupujúcim a predávajúcim.

 

Cena tovaru

Poštovné na dobierku (EUR)

Poštovné pri platbe vopred (EUR)

0-7

3,00

2,00

7(vrátane) -30

3,40

2,40

>30(vrátane)

4,10

3,10

 

V prípade, že si kupujúci neprevzal tovar zaslaný na dobierku, alebo v prípadoch, kedy dôjde k zneužitiu užívateľského konta, si predávajúci vyhradzuje právo obmedziť kupujúcemu možnosť platby len na platbu vopred na účet predávajúceho. Predávajúci si v takomto prípade vyhradzuje právo upraviť výšku poštovného ako kompenzáciu za vynaložené náklady.

6. Dodacie podmienky
Dodávka tovaru bude podľa dostupnosti výrobkov expedovaná v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 10 pracovných dní (deň objednávky sa nezapočítava) od pripísania platby na účet v prípade platby vopred alebo potvrdenia objednávky predávajúcim v prípade dobierky. Kupujúci je o zaslaní tovaru informovaný emailom.    V prípade, že predávajúci nemôže tovar odoslať do 10 pracovných dní, informuje o tom kupujúceho.
Tovar je zasielaný prostredníctvom Slovenskej pošty. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru.
Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.
Dodanie tovaru do zahraničia sa uskutočňuje za podmienky vzájomnej dohody a odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.
V prípade, ak sa zmluvné strany dohodnú o odoslaní neúplnej zásielky (napr. v prípade dlhšieho výpadku niektorého z objednaných produktov), predávajúci následne chýbajúci tovar posiela ako novú objednávku.

 

7. Ochrana osobných údajov
Prevádzkovateľ sa riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch.  Predávajúci sa zaväzuje, nebude využívať osobné údaje kupujúceho na komerčné účely ani ich neposkytne tretím stranám.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

 

8. Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 20.5. 2014. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozorneniach uverejnením.

Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení VOP (alebo jeho časť) je neplatné alebo neúčinné, takáto neplatnosť alebo neúčinnosť nemá za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení VOP (alebo zostávajúcej časti dotknutého ustanovenia) alebo samotných VOP. 

9. VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY (príloha č. 3 zákona č. 102/2014)

– Komu .............. [Predávajúci doplní svoje meno, priezvisko a adresu miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu, ktorá

je podnikateľom, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania, ak ide o právnickú osobu, prípadne faxové číslo

a e-mailovú adresu]:

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí

tejto služby* : ..............

– Dátum objednania/dátum prijatia* ..............

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............

– Dátum ..............

 

* Nehodiace sa prečiarknite.